Informácie o spracúvaní osobných údajov

V platnosti od 25.05.2018

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia opisuje, akým spôsobom zhromažďujeme a používame informácie, medzi ktoré môžu patriť osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri osobnej návšteve, poštou alebo aj cez našu webovej stránku. Toto vyhlásenie tiež definuje, akým spôsobom s Vašimi údajmi zaobchádzame a ako k nim môžete získať prístup a upravovať ich.

 

Prevádzkovateľ

Premium Star Hotels a.s.,  Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 47 432 039, riaditel@sliezskydom.sk, +421 908 788 115

 

Kontaktná osoba

+421 907 741 897, marketing@sliezskydom.sk, Marketing & Sales manager

+421 905 843 671, hotelmanager@sliezskydom.sk, Hotel Manager

 

Pojem Spracúvanie osobných údajov

Spracúvaním osobných údajov sa rozumejú akékoľvek operácie alebo súbor operácií, ktoré Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ alebo poverená tretia osoba systematicky vykonáva s osobnými údajmi Dotknutej osoby; ide najmä o zhromažďovanie osobných údajov, ukladane na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu osobných údajov klientov.

 

Zásady spracúvania osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov Dotknutých osôb Prevádzkovateľ v najvyššej možnej miere rešpektuje a ctí najvyššie štandardy ochrany osobných údajov, pričom dodržiava najmä nasledujúce zásady:

 • osobné údaje sú spracúvané s súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov č. 2018/18 Z.z. a nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov GDPR) korektne a transparentne;
 • pri spracúvaní osobných údajov dbá Prevádzkovateľ na ochranu ich práv a tieto plne rešpektuje;
 • osobné údaje sú vždy spracúvané na jasne a zrozumiteľne na stanovený účel stanovenými prostriedkami a stanoveným spôsobom;
 • zhromažďované sú iba tie osobné údaje, ktorých spracúvanie zodpovedá stanoveným účelom (je primerané, relevantné a nevyhnutné na naplnenie týchto účelov);
 • uchovávajú sa výhradne len počas doby, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracúvania;

 

Typy zhromažďovaných osobných údajov

Vždy si môžete vybrať aké osobné údaje, nám chcete poskytnúť. Ak sa však rozhodnete, že určité údaje si neprajete poskytovať, budeme to akceptovať, ale môže tým byť ovplyvnená kvalita informácií, ktoré Vám budeme poskytovať. To neplatí ak je určitý typ osobného údaju potrebné spracovať na základe plnenia zákonne požiadavky.

Medzi osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, patria: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa.

 

Automaticky zhromažďované osobné údaje a tretie strany

Na skvalitnenie starostlivosti o Vás je na internetovej stránke používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory obsahujúce špecifické údaje, ktoré slúžia Prevádzkovateľovi na rozpoznanie počítača Dotknutej osoby pri jeho komunikácii s Prevádzkovateľom.

Cookies sú ukladané Dotknutej osobe prostredníctvom internetového prehliadača na jeho pevný disk. Ukladanie vybraných cookies prebieha vždy len na základe súhlasu Dotknutej osoby s tým, že ukladanie cookies môže byť kedykoľvek neskôr odmietnuté, a to v rámci nastavenia internetového prehliadača.

Títo poskytovatelia služieb sú viazaní dohodou o dôvernosti platnou aj v rámci EÚ a nemôžu vaše osobné údaje používať pre svoje vlastné ani akékoľvek iné účely.

 

Spôsob získavania osobných údajov

E-mailová komunikácia
Registrácia na odber NewsLetters
Registrácia do E-Shopu

 

Právne základy a účely spracovania osobných údajov

Na základe právnych základov:

1. Plnenia zákonných požiadaviek:

 • môžu byť v niektorých prípadoch poskytnuté osobné údaje použité pri príprave predzmluvných vzťahov alebo k uplatňovaniu podmienok zmluvy/zmlúv (napríklad darovacia zmluva, zmluva o spolupráci a iné) alebo
 • v záujme splnenia požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní tak, ako to vyžaduje zákon

2. Oprávnených záujmov:

 • akými sú poskytovanie vhodného obsahu webových stránok, e-mailov a newslettrov, k vylepšeniu a propagácii našich produktov, služieb a obsahu našich webových stránok,
 • ďalej tiež na administratívne účely.

Ak vaše osobné údaje používame na sledovanie našich oprávnených záujmov, vždy uprednostňujeme Vaše práva a záujmy nad našimi právami a záujmami.

V prípade, že si to vyžadujú platné právne predpisy požiadame Vás o vyjadrenie súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu Zodpovednej osoby.

Ďalšie Vaše osobné údaje využívame na nasledovné účely:

 • za účelom zasielania noviniek z kampane
 • za účelom zasielania noviniek ohľadom našej činnosti
 • za účelom zasielania odpovedí na Vaše otázky získaných napríklad cez kontaktný formulár z predmetnej web stránky
 • za účelom zlepšovania Vášho zážitku pri používaní našej web stránky. Osobné údaje používame na prieskumy a analýzy, ktoré pre nás v našom mene môže vykonávať tretia strana. Výsledky takéhoto výskumu môžeme v anonymnej a súhrnnej forme zdieľať alebo zverejniť tretím stranám. Vaše osobné údaje používame aj na analytické účely a za účelom zlepšovania našich služieb, skúsenosti našich užívateľov a funkčnosti a kvality našich online služieb. Ak použijeme automatizované postupy na spracovanie osobných údajov, ktoré na Vás majú právny vplyv alebo významný vplyv, zavedieme vhodné opatrenia na ochranu Vašich práv a slobôd
 • za účelom zobrazovania relevantnej reklamy na základe analýzy Vášho správania sa na našej web stránke

 

Medzinárodný prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom služby MailChimp, ktorá slúži na spravovanie a zasielanie elektronickej pošty na mailovú adresu. Táto služba je prevádzkovaná spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty americké, ktoré sú v zozname krajín, ktoré podľa Európskej komisie zaručujú primeraný stupeň ochrany osobných údajov.

 

Uchovávanie údajov

Ak ide o Vaše osobné údaje spracúvané na účely splnenia zmluvy, je Prevádzkovateľ zo zákona povinný tieto údaje spracúvať počas doby trvania zmluvného vzťahu obvykle počas piatich rokov, ak príslušné právne predpisy neustanovujú dlhšiu dobu

V ostatných prípadoch Vaše osobné údaje budeme uchovávať až do odvolania súhlasu alebo po dobu dvoch rokov, prípadne tak dlho, ako to bude potrebné na poskytovanie služieb pre Vás, vyhoveniu príslušným právnym predpisom, riešeniu sporov s ktoroukoľvek stranou.

 

Vaše práva

Chceme, aby ste mali používanie Vašich údajov pod kontrolou. K dispozícii máte nasledujúce možnosti:

Právo na prístup k osobným údajom: máte právo požiadať o potvrdenie, či sú Vaše osobné údaje skutočne spracúvané, a ak sú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k stanoveným informáciám. Prevádzkovateľ v takom prípade poskytne Dotknutej osobe kópiu spracúvaných osobných údajov

Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“): máte má právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal Vaše osobné údaje, ak je uvedený niektorý z dôvodov stanovený právnym predpisom. Predovšetkým ak uvedený súhlas na spracúvanie osobných údajov klient odvolá. V určitých prípadoch však nie je Prevádzkovateľ povinný a ani oprávnený tejto žiadosti vyhovieť, najmä keď by spracúvanie osobných údajov bolo nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti

Právo na obmedzenie spracúvania: máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak je uvedený niektorý z dôvodov stanovený právnym predpisom. Napr. z dôvodu nepresnosti spracúvaných osobných údajov či protiprávnosti ich spracúvania.

Právo na prenos údajov: Ak ste poskytli Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, spracúvanie takýchto osobných údajov je založené na Vašom súhlase alebo je realizované na účel splnenia zmluvy a vykonáva sa automatizovane, máte právo tieto osobné údaje získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a odovzdať ich inému Prevádzkovateľovi. Môžete tiež požiadať, aby tieto Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ odovzdal priamo inému prevádzkovateľovi.

Právo na opravu: máte právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré o Vás spracúva. Máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

Právo vzniesť námietku a odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov: ak používame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo v súlade s platnými právnymi predpismi tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Právo podať sťažnosť: ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov  dochádza k porušeniu príslušných právnych predpisov, predovšetkým nariadenia, môžete sa obrátiť so svojou sťažnosťou na: Úrad na ochranu osobných údajov na https://www.dataprotection.gov.sk/ alebo  Hraničná 12 820 07 Bratislava 27.

 

Otázky a sťažnosti

Ak máte otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, alebo ak si prajete uplatniť niektoré z práv, ktoré Vám vyplývajú z tohto oznámenia, môžete kontaktovať vyššie uvedenú Zodpovednú osobu. S otázkami a sťažnosťami môžete tiež kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

Zmeny v tomto oznámení

Ak by malo dôjsť k zmenám, ktoré sa vás budú týkať (napr. ak by sme Vaše osobné údaje chceli spracovávať na iné ako vyššie uvedené účely), pred ich uvedením do platnosti Vás budeme informovať.